PLANT PROTECTION - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

Q1. Beguner phal phuto kora pokar pratikar byabostha kibhabe kora jai?

Ans. a.Chara gachh masharir jal diye dheke chashs karun.

b. Chara gachh laganor samoy protiti gacher gorai imidachloprid 17.8 SL 5 ml l liter jole gule chara er goraguli 30 minute dubiye rekhe lagate hobe.

c. Chara laganor samay gache gorai 20 gm neem khol byabohar kora bhalo

d. Rasayonik krishi bish hisabe kartop hydrochloride 4 G ba phipronil 0.3 G hector proti 20-25 kg ba gachh prori 2 gm byabohar kora bhalo.

Q2. Aalu (potato) jatiyo sabjir (aalu, begun, tamato, lanka) dhale pore moye jawar karon o tar pratikar ?

Ans. Dhole porar karon - Eisob gachh dhale pore duti karone -

1) Bacteria

2) Chatrak er aakromone (Fungal infection)

3) Virus er akromon

Protikar Byabostha

1) Nirog o pustho beej byabohar karun

2) Beej o chara sodhan kora jaruri. Beej 52 degree goram jole 10 minute, pore 1 gm streptroclycline 10 liter jole o carbendazime 2 gm proti liter jole 15 minute bhijiye tarpor xhayay sukiye beej bapon karun.

3) Sikorguli (roots) streptroclycline ebang carbendazime er jole 30 minute dubiye mul jamite lagan.

Chatrak jonito roger pratikar byabostha

1. Gachh tule phele dite hobe

2. Gacher gourai chlorothalonil 75% WP 1.5 - 2.0 ba cooper oxichloride 4 gm proti liter jale ba 1% bordo mishron gacher gorai dalte hobe.

Bacteria ghotito roger Pratikar byabostha :

1. Gachha tule phela ba uprano chalbe na

2. Aakranto jamite 2-3 batsor (year) aalu, begun, lanka, tamato, tamak, kola, pat, aada lagano jabe na, poriborte dal ba tailobeej phasal chash kora jete pare.

3. Mul jamite chara laganor 21-25 din aage hector proti 5-7 kg bliching powder o 125-150 kg chun (lime) prayog korte hobe.

4. Gachh aakratno hawar por joto sambham kom sech dite hobe o mati na kupiye aagacha pariskar korte hobe.

5. Aakranto gachhe gorar chardike 20:5:3:1 anupate pocha gobor : khol : super phosphate : potasher mishron gachh proti 200 -300 gm hisabe gacher gorar chardike ring kore dite hobe.

Virus ghotito roger pratikar byabostha

1. Gachh tule phele dite hobe

2. Poka damoner janyo thayomethoskram 25% W G 0.2 gm ba Acyasitamiprid 20 % S P 1.0 gm proti 50 liter jole byabohar korte hobe.

Q3. Kumro (aweet pumkin), lau, patol o sasha downi mildew ( bhije haja) rog hochhe ba pata, data pure jachhe ki koronio?

Ans.

1. Aakronto data, pata tule niye puriye phelun.

2. Kumro jatiyo phosole jemon kumro, lau. patol o sasha gachhe dawni mildew ba bhije haja rog dekha dile ekbar menkozeb 64% + Saimosklyanil 8% ba menkozeb 64% + Metalexyal 8% 2.5 gm /liter jole spray karun.

3. Porerdike 7 din antor ekbar cooper oxychloride 50 % 4 gm/liter o porer bar mencozeb 75% 2.5 gm/liter jole spray karun.

Q4. Kumro, lau, patol, uchhe o sasha phashole phaler machi dekha jachhe o phal phuto kore dichhe ki korbo?

Ans.

1. Aakranto samstha phal tule phelte hobe o matite pute phelte hobe.

2. Phaler machi ba bindi poka aatkate fruit fly pheromen phad ( trap) ba rangin aatha phad ekor proti 10 - 15 to byabohar kora jete pare.

3. Fruit fly pheromon phad (trap) ba rangin aatha phad na pawa gele bish top (poison trap) byabohar korte hobe ( 20 ml malathion, 200 gm jhola gur o 1 liter jol bhalo bhabe mishiye matir patre rekhe mather bibhinna jaigai rekhe din. Ekor proti 15-20 ti bish top (poison trap) byabohar korte hobe. 2-3 din antor seguli palte din.

4. Sapthahe ekdin neem oil 5000 P P M 3 - 4 ml/liter ba 1000 PPM 2 ml/liter jole spray karun.

Q5. Phasoler beej sodhan ki diye korbo?

1. Je kono beej lagabar aage ba bonar aage obsyay beej sodhan kora utchit.

2. Jaibo chatrak nashok Tricodarma Viridi 4 gm/kg beej ba rasayonik chatrak nashjok Carbendazime 2 gm/kg beej. Bhalo bhabe beejer sathe mishiye dite hobe.

3. Beej gulike hawa batash khele emon chaya jukta jaigai sukiye nite hobe.

Q6. Aalur nabi dhasar (Potato late blight) roger protikar ki?

Ans.

1. Lagabar aage obsyay beej sodhan kore utchit. Rasayonik (chemical) chatrak nashok Carbendazime 2 gm/ liter jole 20 - 25 minute ba Mithoxi Ithail Murcurik Chloride 2 gm/liter jole 2 minute dubiye sodhan karun.

2. Emon bhabe sech diben jate aalur jamite 2-3 ghantar (hours) er beshi nalay jol jome na thake.

3. Sech dewar kaj dupur 12- 1 pm er madye sesh karun.

4. Dhashar aakromon suru hoye gele ninmolikhito charrak nashak gulo byabohar karun -

a. 40 diner kom bayoshi aalu gachhe ekbar cooper oxichloride 50 % 4 gm/liter o porer bar Mencozeb 75% 2.5 - 3.0 gm/liter ba metiram 70 % 2.5 gm/liter jole spray karun.

b. 40 diner beshi boyoshi aalu gachhe ekbar Mencozeb 64% + Saimoxanil 8% ba Mencozeb 64% + Metalexil 8% 2.5 gm/liter jole spray karun. Porerdike Daimithomorph 50% 1.0 gm + Mencozeb 75% 2.5 - 3.0 gm/liter jole spray karun.

News Update

The Technology Week & Rabi Kisan Mahotsab-2016 will be held on and from February 16-19, 2016

Following seeds are available in Dakshin Dinajpur Krishi Vigyan Kendra

 • SwarnaMasuri(MTU 7029), CertifiedRs. 32/kg
 • Pratikshya (IET 15191) Certified Rs. 32/kg
 • Samba Masuri (BPT 5204) Certified Rs. 32/kg
 • Swarna Sub – 1 (IET20266) Certified Rs. 32/kg
 • Satabdi (IET 4786) Foundation Rs. 34/kg
 • GontraBidhan -1 (IET 17430) certifiedRs. 32/kg
 • MTU1006 (IET14348) Foundation Rs. 34/kg
 • Lalat Foundation Rs. 34/kg
 • Khitish (IET 4094) Certified Rs. 32/kg
 • Heera TL Ts. 32/kg
 • Turmeric (Suranjana)
 • Wheat