FISHERY SCIENCE - FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

Q1. Machh chasher aadorsho pukure joler PH ki howa dorkar?

Ans. Machh chasher janyo pukurer joler PH er man 7.5 theke 8.5 howa darkar.

Q2. Machher sathe hasher (duck) sanghoto chash byobosthai hansh (duck) er majut har ki howa darkar?

Ans. Machher sathe hansh er sanghoto chash byobosthai proti hector jalashoye 200 theke 300 ti hansh rakha uchit.

Q3. Machh - Hansh sanghoto byobosthai hansger ghore proti ti hansher janyo koto ta jaiga dewa darkar?

Ans. Proti ti hansher janyo 4 sq feet jaiga rakha darkar.

Q4. Machh chashe chun(lime) keno prayog kora darkar?

Ans. Machh chasher pukkur tairi korar janyo chun (lime) byabohar korle joler amlata (acidity) kome aashe. Pukure jabotiya dushito gas nasto hoye jai. Machher utpadon bare, machh ke sustha o sabal rakha jai.

Q5. Pukur tairi karar samay ki pariman chun (lime) byabohar kora darkar?

Ans. Pukur tairir janyo hector proti 200- 300 kg chun (lime) dewa darkar.

Q6. Kon pukur ke aatur pukur hisabe byabohar kora jete pare?

Ans. 5-15 katha maper pak (mud) chara choto choto pukur jekhane aalo batash khele, sei sob pukur ke aatur pukur hisabe byabohar kora jete pare.

Q7. Dhani pona kake bole?

Ans. Aatur pukure dim pona charar 15 theke 18 din por dim poka ektu boro hoye je obasthai parinoto hoy, takei dhani pona bole.

Q8. Dalagoto (group) ba samabay (co-operative) kore machh chash kore ki ki subidha pawa jai?

Ans. Dalagoto (group) ba samabay (co-operative) machh chash korle aarthik sahayatar khetre, machh chasher upokaron sangraher khetre, machh bajare phathanor khetre ebang proti diner kajer bishesh subidha pawa jai. E-chara bank theke loan pete subidha hoy.

Q9. Mishra machh chash kake bole?

Ans. Mishra machh chashe pukurer bibhinna level theke khadyo grahan korte pare ebang eke oporer khati (loss) na kore sahabosthaner madhyome druto bridhi sampanna koyek jater deshi o bidheshi jater pona machh eki pukure sathik anupate majut kore paripurak khabar o sar prayog kore sastha kar paribeshe machh chash karakei mishra machh chash bole.

Q10. Mishra Machh chashe ki hare macher chara majut kora uchit?

Ans. Mishra machh chashe 4-6'' saizer machh proti hector pukure 6000-7000 ti majut kora uchit.

 

News Update

The Technology Week & Rabi Kisan Mahotsab-2016 will be held on and from February 16-19, 2016

Following seeds are available in Dakshin Dinajpur Krishi Vigyan Kendra

 • SwarnaMasuri(MTU 7029), CertifiedRs. 32/kg
 • Pratikshya (IET 15191) Certified Rs. 32/kg
 • Samba Masuri (BPT 5204) Certified Rs. 32/kg
 • Swarna Sub – 1 (IET20266) Certified Rs. 32/kg
 • Satabdi (IET 4786) Foundation Rs. 34/kg
 • GontraBidhan -1 (IET 17430) certifiedRs. 32/kg
 • MTU1006 (IET14348) Foundation Rs. 34/kg
 • Lalat Foundation Rs. 34/kg
 • Khitish (IET 4094) Certified Rs. 32/kg
 • Heera TL Ts. 32/kg
 • Turmeric (Suranjana)
 • Wheat